Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

9277 3404 390
Reposted fromkarahippie karahippie

September 16 2018

7143 c6a4 390
Reposted fromkarahippie karahippie via0 0
2346 1f25 390
Reposted from4777727772 4777727772 via0 0
(...) to mnie jeszcze boli;
a ja sądziłem: minie, przejdzie,
że jakoś ból wypielę 
a ty mi ciągle z dna pamięci
wypływasz jak topielec 
— Gałczyński
Reposted from21gramow 21gramow via0 0
8022 8f17 390
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 20 2018

0237 b3a6 390
Reposted from4777727772 4777727772 viamaking-love making-love

August 16 2018

4243 a3d1 390
8315 be61 390
John Stezaker - Untitled (1976,  from Love and Desire, William A. Ewing, Chronicle Books, 1999)
Reposted fromartfucksme artfucksme viamaking-love making-love

August 07 2018

7856 c01e 390
Reposted from0 0 viabetterthanlies betterthanlies
4243 a3d1 390
0866 2229 390
Old Havana
Reposted fromrubinek rubinek viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 06 2018

9630 7b36 390
Reposted fromolaosa olaosa viatulele tulele

August 05 2018

Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viacoldwater coldwater
0045 f93f 390
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 30 2018

– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
"Nie widziałam Cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca. Lecz widać można żyć bez powietrza."
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Wiersze"
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele

July 29 2018

5319 a987 390
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl