Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

0460 a928 390
0448 af2a 390
3149 2249 390

January 18 2018

W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viapomsa pomsa
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromnaturalginger naturalginger viadotknij dotknij
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek

January 17 2018

6246 b669 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viamalinove malinove
8746 8cc5 390

January 16 2018

7938 443d 390
9819 4bb6 390
Reposted fromretaliate retaliate viamarcinmarcin marcinmarcin
7407 3c8a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohhmarigold ohhmarigold
7728 2e29 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasmorzando smorzando

January 15 2018

9575 054d 390
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viabetterthanlies betterthanlies
3916 d5ef 390

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viatwice twice
5109 6b92 390
Reposted frombanitka banitka viaohhmarigold ohhmarigold
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
Reposted frombluuu bluuu viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl