Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

August 13 2017

8682 bd90 390

foxybelka:

Catherine Deneuve , 1961

August 07 2017

Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viajustinne justinne
3707 9dd1 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajustinne justinne
2098 4568 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamarcinmarcin marcinmarcin

August 01 2017

8929 4827 390

July 25 2017

Reposted fromtwice twice viatulele tulele
5130 fde1 390
Reposted frommonikasamodobro monikasamodobro viaIriss Iriss
9345 6ec1 390

vaticanrust:

David Bowie

2939 0dd7 390

oiseauperdu:


My Grandparents in Love by bekahjan on Flickr

July 24 2017

6412 ed4e 390
Reposted fromdjLangley djLangley viatwice twice
8422 2f2a 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatwice twice

July 21 2017

0147 7864 390
Reposted frompesy pesy viaunmadebeds unmadebeds
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaunmadebeds unmadebeds
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaunmadebeds unmadebeds
9357 7534 390
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viadotknij dotknij
7703 4425 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl