Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2018

2594 e247 390
6695 350e 390
distractful:

The Grand Budapest Hotel (2014)
— Day vs. Night

April 23 2018

9587 35bd 390

April 20 2018

6722 2a0f 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianoelle noelle

April 13 2018

spotkałem ją jeszcze potem - wyglądała jak piąta pora roku - ta między jesienią, a zimą - już bez kolorów liści, a jeszcze bez skrzącego śniegu. najgorsza pora roku, jaką tylko potrafiłem sobie wyobrazić.
— "Proste formy liryczne o tym, jak życie jest prze."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagrzej grzej
7102 4695 390

April 11 2018

5375 67b3 390
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viadiedrunk diedrunk

April 07 2018

(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
 Ktoś Cię krzywdzi, a Ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromlovvie lovvie viathatwasntadream thatwasntadream
5131 b53c 390
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoelle noelle

April 06 2018

9878 ea92 390
Reposted fromsohryu sohryu viapffft pffft
Untitled | via tumblr
Untitled

April 05 2018

Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
4906 359b 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl