Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viafridaysister fridaysister
3553 4bee 390
Reposted frommisza misza viathatwasntadream thatwasntadream
8075 b6d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasurpriseme surpriseme
9036 538b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart

May 17 2017

7643 a1fe 390

May 11 2017

5322 eee2 390

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viamarcinmarcin marcinmarcin

May 10 2017

7697 1b73 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaasyoulikeit asyoulikeit

April 26 2017

April 25 2017

6096 1d47 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
0370 3e61 390
Reposted fromhermina hermina viaunmadebeds unmadebeds

April 24 2017

0695 cc3f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
8336 1b1f 390
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viadiedrunk diedrunk
Ciągle słyszę o młodszych koleżankach: "taka ładna, a sama". Jakby bycie samemu było okropne. Uważam, że nie ma co wiązać się z byle kim. Namawiam wszystkie panie, by zamiast jeść z podłogi brudną kanapkę, napiły się wody i poczekały na smaczny obiad.
— Hanna Bakuła
Reposted frommefir mefir vialittlepiece littlepiece
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych

April 22 2017

9391 1fcf 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
0880 22c0 390
9850 0269 390
Reposted fromtwice twice viaunmadebeds unmadebeds
2088 d7f7 390
Reposted fromsarazation sarazation viacoldwater coldwater
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl